Salgsbetingelser

Nedenfor ser du betingelser og vilkår ved aftaler indgået med Solution Team ApS.

26. april 2018

Nærværende salgsbetingelser gælder i forholdet mellem:
Solution Team Aps
Fjeldhammervej 17A
2610 Rødovre
CVR 30 91 85 09
(Herefter Solution Team)

Og købere af Solution Teams produkter og serviceydelser (Herefter Kunden)

Sammen med eventuelt indgået Rammeaftale udgør salgsbetingelserne det komplette aftalegrundlag mellem Solution team og Kunden.

Følgende vilkår er gældende pr. 26. april 2018 for hele Solution Teams arbejdsområder og erstatter tidligere udsendte salgsbetingelser og kundevilkår. Solution Team forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser.

Abonnementer, aftale, løsningdokument og vilkår og betingelser udgør det samlede arrangement mellem Kunden og Solution Team. Med mindre andet er præciseret i eventuelle vedlagte dokumenter, vil vilkår og betingelserne altid have forrang i tvivlspørgsmål.

For at kunne tegne et abonnement hos Solution Team, kræves det, at kunden er myndig efter dansk lov. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om web-hotel eller køb af domæner kun etableres med accept fra myndig værge. Omkostninger i forbindelse med telekommunikation mellem kunden og Solution Teams opkoblingspunkt afholdes af Kunden.

Oprettelse af produkter sker normalt fem hverdage efter, at Solution Team har modtaget en underskrevet erklæring fra kunden via e-mail (indscannet underskrift), fax eller brev. Dog kan kunden, i forbindelse med køb af en ekspresoprettelse, blive oprettet samme dag, som erklæringen modtages.

Abonnement/aftale hos Solution Team inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og e-mail i Solution Teams driftsmailingliste. Kunder, der ikke ønsker at blive registreret, skal selv meddele dette til Solution Team via onlineregistreringen eller oprettelsesskemaet.

Et Web-hotel abonnement hos Solution Team giver adgang til at benytte Solution Teams mailservere. Diskplads til rådighed for den enkelte kundes mailboks samt det maksimale antal mails afhænger af valgte abonnementstype.

Oprettelsen af et Web-hotel abonnement hos Solution Team giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Anvendelsesmuligheder og diskplads til rådighed afhænger af valgte abonnementstype. Generelt tillader Solution Team enhver information, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Solution Team er dog til enhver tid berettiget til at henvise specielle indholdstyper til en placering på nogle af Solution Teams nærmere definerede og afgrænsede Webservere (eksempelvis pornografi).

Solution Team forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold lagret som zip, MP3, jpg og lignende, såfremt disse filer belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med Solution Teams hjemmeside produkter er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning men derimod en fremvisnings- og/eller salgsplads for private brugere, offentlige institutioner og virksomheder. Ønskes der ekstern harddisk funktionalitet henvises til vores Serverleje eller FTP produkter, spørg en salgskonsulent.

Solution Team holder hvis kunden har en vedligeholdelses- eller serviceaftale kundens server opdateret med sikkerhedspatches til brug for kontrol af hackerangreb, virus og lign. Solution Team påtager sig ej heller i forbindelse med servere, ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

Solution Teams arbejde i forbindelse med kundens anmodning om afhjælpning af serverproblemer på dedikerede servere, afregnes efter fast timepris. Uanset om serverproblemer løses er kunden forpligtet til at honorere Solution Team for det antal arbejdstimer der måtte være anvendt.

Solution Team er ikke ansvarlig for evt. tab af data, som måtte opstå i forbindelse med Solution Teams arbejde på kundens server i forbindelse med afhjælpning af serverproblemer som kunden har tilkaldt Solution Team til afklaring af.

Solution Team forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Solution Team sig endvidere retten til at skaffe sig adgang til kundens data. Bliver dette nødvendigt, vil Solution Teams medarbejdere være underlagt tavshedspligt. Andre former for adgang til data kræver kundens accept eller en retskendelse.

Solution Team tilbyder telefonsupport, hvis der tegnes en særskilt vedligeholdelses- eller serviceaftale. Der ydes ingen garanti på kundens henvendelser vedrørende support på Solution Teams produkter. Solution Team har intet ansvar over for kunden i forbindelse med problemløsning. Dette gælder blandt andet skader på hardware eller eventuelle datatab. Typisk ydes hjælpen til korte tekniske spørgsmål omkring udstyr eller brugen heraf. Der ydes også hjælp, til kundens softwareplatforme der er installeret af Solution Team. Denne service er dog ikke underforstået som telefonisk undervisning, hvor der i stedet henvises til kurser.

Der faktureres altid forud. Opkrævning fremsendes som udgangspunkt af Solution Team. Opkrævningsperioden afhænger af abonnements-/aftaletype. Ved visse abonnements-/aftaletyper har kunden mulighed for at ændre opkrævningsperioden. Ved ændringer i opkrævningsperioden modregnes forudbetalt. Ved betaling, der ligger ud over den af Solution Teams angivne dato, har Solution Team ret til at opkræve morarenter (2,5 % af det skyldige beløb) samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling. Solution Team forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af fordringen til inkasso eller efter tredje rykker vil kundens abonnement samtidig blive lukket. Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan abonnementet genåbnes mod et gebyr på 495 kroner eksklusiv moms hvilken afgøres af Solution Team. Solution Team kan fravige disse betalingsbetingelser og det vil så fremgå af aftale/løsningsdokumentet.

Alle priser reguleres automatisk efter det årlige prisindeks. De angivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter. Selskabet forbeholder sig ret til at regulere de opgivne priser i overensstemmelse med ændringer i afgiftssatser, valuta, leverandørpriser, infrastrukturpriser, råvarepriser m.v., der måtte indtræffe. Dette kan gøres med kort varsel. Såfremt selskabets omkostninger forøges som følge af købers forhold, kan selskabet kræve godtgørelse herfor. Rabatter ydes alene, hvis det er skriftligt aftalt.

Ydelser, der ikke er en del af en underskreven aftale-/løsningsdokument, vil blive faktureret på grundlag af det faktisk forbrugte antal konsulenttimer. Den til enhver tid gældende timesats for en teknisk konsulent oplyses af Solution Team. Denne timesats gælder kun for arbejde mandag-fredag mellem 08.00 og 16.00. Arbejde udført mandag-fredag mellem kl. 16.00 og 08.00 samt lørdag-søndag og helligdage mellem kl. 08.00 og 16.00 tillægges timesatsen 100%, hvorimod natarbejde lørdag-søndag og nat til og fra helligdage tillægges 200%.

I sine bestræbelser på at løse kundens problemer, er Solution Team berettiget til at anvende konsulenter fra underleverandører.

Ulovligt materiale som har pornografisk, piratkopieret, racistisk, religiøst eller politisk karakter, og materiale der kan virke stødende, må ikke forefindes på Solution Teams

systemer. Skulle der opstå tvivl om berettigelsen af materiale, er det kundens eget ansvar at dokumentere dette. Solution Team påtager sig intet ansvar, hvis tredjepart gør krav om retsforfølgning i forbindelse ulovligt eller anden juridisk stridigt materiale, som forefindes i kundens data.

Alle sager med tvivlsspørgsmål vurderes af Solution Team, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan inden for det pågældende område.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Solution Team, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet aftale med kunden. Solution Team forbeholder sig ret til at opkræve trafikforbrug ved overtrædelse af Solution Teams betingelser omkring specielle indholdstyper, og ved misbrug af E-mail, Webhotel og serverløsninger vil disse uden varsel afbrydes og lukkes. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke i tilfælde af misvedligeholdelse.

I det tilfælde, hvor kunden installerer og afvikler applikationer/scripts på systemerne vurderer Solution Team løbende påvirkningen af systemerne ved afvikling af disse applikationer/scripts. Hvis kundens applikationer/scripts belaster systemerne eller forårsager nedbrud på IT-services, forbeholder Solution Team sig ret til at begrænse kundens trafik eller afvikling af IT-services ved hel eller delvis nedlukning.

Kunder hos Solution Team må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andre kunders data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens IT-services uden varsel. Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på Solution Teams IT-services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på servere og installationer og medfører øjeblikkelig lukning af kundens IT-services.

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens hostingprodukt, og hvorledes disse skal anvendes. Solution Team behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra kunden.

I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Solution Teams servere, skal kunden give Solution Team skriftlig underretning om dette, samt om at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Solution Teams behandling af de pågældende personoplysninger.

Solution Team er i enhver henseende uden ansvar for forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger, i forbindelse med de af kunden behandlede personoplysninger, og kunden skal friholde Solution Team for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

Solution Team forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang at dette, efter Solution Teams bedste skøn, er nødvendigt af hensyn til Solution

Teams drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Solution Team og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt tavshedspligt og give meddelelse til kunden om, at Solution Team har haft adgang til de lagrede data.

Abonnementet løber, indtil det opsiges og faktureres i henhold til den gældende pris.

Et abonnement/aftale kan til enhver tid op- eller nedgraderes til en anden abonnements-/aftaletype. Ændring af abonnements-/aftaletypen kan kun ske i udgangen af perioden.

Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet/aftalen, skal det ske senest en måned før udløb. I modsat fald fortsætter abonnementet/aftalen med samme aftaleperiode. Ønsker Solution Team at lukke specielle abonnements-/aftaletyper eller særtjenester, kan dette ske med én måneds varsel. Foretager Solution Team væsentlige ændringer af forringende art i forbindelse med kundevilkår, kan kunden opsige med én måneds varsel.

Abonnementet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer på internettet. Bliver Solution Team vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel kunne blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder til retsforfølgelse.

Solution Team vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder almindelig etikette ved brug af internettet såsom afsløring af andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.

Solution Team har almindeligvis fri trafik og adgang til CGI/ASP/PHP/.NET og andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serveren mere end gennemsnitligt. Solution Team bestemmer alene, hvilke scripts og datatransmissioner der påfører serveren for høj belastning. Alle scripts og datatransmissioner bliver trafikmålt og vurderes løbende. Skulle der være tale om for stort trafikforbrug, vil kunden få tilbudt en separat server til formålet. Accepteres dette ikke inden for 30 dage, opsiges abonnementet ifølge betingelserne for “Opsigelse af et abonnement”.

Der tages backup af web-hotel, mailhoteller og servere dagligt, således at systemerne kan genskabes i tilfælde af systemnedbrud eller på opfordring fra kunden – dog kun 7 dage tilbage. Der gives ingen garantier for backuppen eller for reetablering af data. Solution Team påtager sig intet ansvar for datasikkerhed. Det er kundens egen pligt at sørge for backup, hvis de ønsker at minimere risikoen for datatab. Mod betaling kan Solution Team forsøge, at genskabe specifikt data. Betalingen for denne genskabelse gøres på den til enhver tid gældende Solution Team timebetaling. Ved specielle aftaler omkring backup henvises til det eventuelle ekstra aftale-/løsningsdokument. Særlige forhold vedr. backupaftaler og webbackup Solution Team er ikke erstatningsansvarlig for datasikkerhed vedrørende backupaftaler.

Solution Team opfordrer kunden til selv at foretage jævnlige tests af backuppen for at se om denne er funktionsdygtig. Solution Team kan derfor aldrig stilles til ansvar for tab af data.

Vidensoverføring og projektresultater. Kunden er berettiget til at anvende alt materiale, metoder eller anden form for vidensoverføring leveret i projektløsningen til eget brug. Kunden har brugsret til alle projektresultater, dog ikke arbejdsdokumenter, som f.eks. fortroligt gennemførte interviews. Solution Team er berettiget til frit at anvende de generelle resultater af projektet i anonymiseret form og gensælge specialudviklede løsningselementer.

Kundens brug af Solution Teams abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. Solution Team påtager sig intet ansvar for indholdet; det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden etc. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internettet. Solution Team kan ikke drages til ansvar for tab, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet. Solution Team kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Solution Team, herunder også strejke eller lockout. Solution Team påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil hørende ydelser. Solution Team påtager sig intet ansvar for uvedkommende adgang til kundens data og systemer. Virus og andre former for destruktive angreb er kundens eget ansvar. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger i relation til bestilling af ydelser via internettet og brug af betalingssystemer via internettet.

Gældende databeskyttelseslovgivning (defineret nedenfor) kræver, at der mellem en dataansvarlig (Kunden) og en databehandler (Solution Team), der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, indgås en skriftlig aftale, som fastlægger omfanget af og kravene til den pågældende behandling. Dette afsnit 23 (“Databehandleraftalen”) er derfor vedtaget mellem parterne som en del af aftalen.

Afhængig af de af Kunden valgte ydelser i Aftalen er Solution Teams behandling af personoplysninger afgrænset til de kategorier af registrerede typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som følger af “Bilag til betingelser”.

Gå til “Bilag til betingelser”

Solution Team har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Solution Team tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

Solution Team gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Team sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Solution Team sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne over for Kunden i henhold til den indgåede aftale.

Solution Team sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med ovenstående.

Solution Team underretter uden unødig forsinkelse Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for Kunden.

Endvidere skal Solution Team bistå Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

Solution Team skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. Solution Team skal endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af en revisor, som er bemyndiget hertil af Kunden.

Solution Team skal straks underrette Kunden, hvis Solution Team mener, at en anmodning i henhold til ovenstående er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Team bistår Kunden i fornødent og rimeligt omfang ved opfyldelse af Kundens forpligtelser ved behandling af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, der er omfattet af den indgåede aftale, herunder ved:

1. besvarelse af anmodninger fra de registrerede om udøvelse af disses rettigheder
2. konsekvensanalyser
3. forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne.

Solution Team må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for Kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på Solution teams hjemmeside.

Solution Teams Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelsesforpligtelser og vilkår, som påhviler Solution Team i denne Databehandleraftale.

Solution Team er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Solution Team selv.

Se liste over underdatabehandlere

Solution Team må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af nærværende aftale.

Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske i det omfang, det er tilladt ifølge den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Team kan behandle personoplysninger uden for den indgåede aftale i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Solution Team er underlagt.

Ved behandling af personoplysninger uden for den indgåede aftale skal Solution Team underrette Kunden om årsagen hertil. I så fald skal Solution Team dog først, i det omfang det er lovligt, underrette Kunden om et sådant pålæg, og i det omfang det er muligt, give Kunden mulighed for at gøre indsigelser herimod.

Databehandleraftalen i dette afsnit 23 ophører automatisk i forbindelse med den indgåede aftales ophør eller udløb eller på Kundens anmodning.

Solution Team og dennes Underdatabehandlere sletter ved aftalens ophør alle personoplysninger, som Solution Team har behandlet under den indgåede aftale, hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

På kundens udtrykkelige anmodning før aftalens ophør eller udløb, skal Solution Team og dennes Underdatabehandlere dog tilbagelevere alle personoplysninger, som Solution Team har behandlet under denne aftale, til Kunden, i det omfang Kunden ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne og hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

Solution Team er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra Kunden. Kunden kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

Solution Teams kundevilkår kan af Solution Team ændres med 30 dages varsel. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres af det danske retssystem. Overdragelse af kundedata/data og kundeoplysninger Ved eventuelt salg/overdragelse af abonnementer til tredjepart accepterer kunden, at Solution Team kan gøre dette uden samtykke.

Solution Team kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, såfremt de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import -eller eksportforbud, arbejdskonflikter, mangel på transportmidler, generel materialemangel, mangler ved forsinkelser af leverance fra underleverandører, tyveri eller andre omstændigheder uden for Solution Teams herredømme.

Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem Solution Team og køber skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Nyheder

Intelligente e-mail-signaturer med CodeTwo

Vi er partnere med CodeTwo og kan derfor tilbyde opsætning af intelligente email, der virker på alle enheder.   Hvorfor er... læs mere